MCC Feszt - Általános részvételi szabályzat

MCC Feszt - Általános részvételi szabályzat

1.    Bevezető rendelkezések 
Az MCC Feszt három napon át kínál közéleti, interaktív és zenei programokat Esztergom belvárosában, ahol a „magyar tehetséget” ünnepeljük és ahol megtalálható az MCC esszenciája: a közösség, közélet, kultúra, tudomány, sport, szakmai viták, zene, tánc, szórakozás.

Jelen általános részvételi szabályzat és mellékletei tartalmazzák a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány által szervezett MCC Feszt megnevezésű fesztiválra (a továbbiakban: fesztivál vagy MCC Feszt) látogató természetes személyek (továbbiakban: Látogató) részvételének feltételeit, szabályait, valamint a Szervező és a Látogató (a továbbiakban együtt: Felek) között a belépő (MCC Feszt Pass) megvásárlása révén keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket. 

Az MCC Feszt egy speciális körülmények között megrendezett részben ingyenesen, részben belépő ellenében látogatható fesztivál, amely keretében szervezett programok nagy része Esztergom közterületein kap helyet. 

Az MCC Feszt belépővel látogatható programjai az MCC szigeten kerülnek megrendezésre. 

Azon Látogatóval, akik a belépővel látogatható programokon nem kíván részt venni, így nem vásárol MCC Feszt Passt, a Szervező nem kerül jogviszonyba. 

A jelen általános részvételi szabályzat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. (a továbbiakban: Ptk.) terminológiája szerinti általános szerződési feltételnek (ÁSZF) minősül, erre tekintettel amennyiben bármely jogszabály vagy a Szervező által kiadott dokumentum a Látogatókra vonatkozó ÁSZF-et említ, arra hivatkozik, úgy ezen hivatkozás alatt jelen dokumentumot kell érteni (a továbbiakban jelen általános részvételi szabályzat: ÁSZF). 

A hatályos ÁSZF (és annak esetleges módosításai, kiegészítései) a http://www.mccfeszt.hu/ oldalon bárki számára elérhető, továbbá a fesztivál alatt valamennyi jegyárusító és információs pontnál megismerhető. 

Kérjük, hogy amennyiben MCC Feszt Passt vásárol, annak megvásárlása előtt figyelmesen olvassa el az ÁSZF-et és a mellékleteit, különös tekintettel arra, hogy az MCC Feszt Pass megvásárlásával nyilatkozik annak megismeréséről, és magára nézve kötelezőnek fogadja el az ÁSZF-ben foglaltakat.

2.    A szervező (a továbbiakban: Szervező)
A fesztivál szervezője:

név:    Mathias Corvinus Collegium Alapítvány
nyilvántartási szám:    01-01-0006421
székhely:    1016 Budapest, Somlói út 49-53.
levelezési cím:    1518 Budapest, Pf. 155.
e-mail cím:    info@mcc.hu

3.    Az ÁSZF hatálya
Az ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szervezőre és a Látogatóra. 

Az ÁSZF időbeli hatálya a fesztivál időtartamára terjed ki. 

4.    Az ÁSZF módosítása, mellékletei
Szervező jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, amely módosítást a http://www.mccfeszt.hu/ weboldalon tesz közzé.

Szervező javasolja a Látogató részére a jelen ÁSZF változásainak figyelemmel követését.

Jelen ÁSZF mellékletét képezi az MCC Feszt Házirendje, az MCC Feszt Pass tájékoztató, az online jegyvásárláshoz kapcsolódó fizetési feltételek, valamint a kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató


5.    Belépőjegy, MCC Feszt Pass
A fesztivál ingyenes programjai látogatásához belépőjegy nem szükséges.

A Szervező a Látogató részére az MCC szigetre való belépést belépőjegy ellenében biztosítja a Látogató részére.

Az MCC Feszt belépő: MCC Feszt Pass (a továbbiakban: MCC Feszt Pass).

Az MCC Feszt Passról, annak megvásárlási lehetőségeiről a Szervező a honlapon, az MCC Feszt Pass tájékoztatóban és a jegyárusító és információs pontokon ad részletes tájékoztatást. 

Az MCC Feszt Pass megvásárlását követően a Szervező vagy közreműködői által az MCC Feszt Pass érvényesítésekor rendelkezésre bocsátott karszalag testesíti meg a belépőhöz és a fesztiválon való részvételhez fűződő jogokat és kötelezettségeket.

Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy 
•    az ellopott, elhagyott, sérült karszalagot a Szervező nem pótolja.
•    a sérült (pl. átragasztott, elvágott, megbontott, kézfejnél nagyobb átmérőjű vagy a kézfejen áthúzható) karszalag érvénytelen.
•    karszalag másra nem ruházható át.


6.    Részvétel, jogok és kötelezettségek
Az MCC Feszt-en elérhető programok és szolgáltatások tartalmát és mennyiségét a Szervező alakítja ki figyelembevéve a helyszín és a helyszínen lévő eszközök sajátosságaiból adódó korlátokat (például egyes zárt rendezvényterek befogadóképessége). 

A Szervező törekszik az előzetesen kommunikált programok és szolgáltatások nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a korábban kommunikált kieső program vagy szolgáltatás más programmal vagy szolgáltatással történő pótlására.

Az MCC Feszt programjai tömegrendezvénynek minősülnek, amelyek maximális kapacitással (teltház) is működhetnek, így - amellett, hogy a Szervező eleget tesz a műszaki, biztonsági, hatósági előírásoknak – a programokat a Látogató csak saját pszichikai, egészségügyi állapotának figyelembevételével, saját felelősségére látogathatja. 

A Látogató az MCC Feszt programjainak helyet adó helyszíneken a kulturált társadalmi együttélés általánosan elfogadott viselkedési szabályainak, a vonatkozó jogszabályoknak, valamint jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelő viselkedés, illetve magatartás tanúsítására köteles.

A Látogató köteles minden olyan magatartástól tartózkodni, amely mások személyiségi jogait, életét, testi épségét vagy egészségét veszélyezteti, illetve veszélyeztetheti vagy sértheti.

A Látogató köteles továbbá minden a Szervező és az MCC feszt jóhírnevét sértő, az MCC szellemiségébe nem illeszkedő magatartástól tartózkodni. 

Az egyes programokon – függetlenül attól, hogy ezek belépő ellenében látogathatóak vagy ingyenesek – az adott helyszínek befogadó képességének és a hatályos járványügyi szabályoknak, előírásoknak megfelelő létszámban és módon lehet részt venni. A maximális létszám elérése esetén a Szervező jogosult megtagadni további Látogató beengedését a program helyszínekre.

A Látogató az MCC Feszt programjainak területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. 

A Látogató a fesztivál területén lévő, illetve a fesztivál területéről megközelíthető lezárt területekre nem jogosult belépni. 

A fesztivál területén a Szervező megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró alkalmazottjai vagy közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel és a fesztiválon esetlegesen eljáró hatósággal a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén, illetőleg amennyiben egyéb fontos körülmények (így például közegészségügyi okok) ezt indokolják, az utasításaikat követi.

A fesztiválon folyamatos mentőszolgálati jelenlét és orvosi ügyelet biztosított, amely a Széchenyi téren található. Szervező felhívja a Látogató figyelmét, hogy ezen szolgáltatások igénybevételére társadalombiztosítás, egészség- vagy utazásbiztosítás, illetve pénzügyi térítés ellenében jogosult.

A Látogató kutyát a közterületnek minősülő programhelyszínekre kizárólag szájkosárban és pórázzal, a hatályos jogszabályi előírások szerint hozhat. 

Az MCC szigeten található Arénába tilos kutyát, vagy más háziállatot bevinni.


7.    Szolgáltatások, termékek vásárlása a fesztiválon, kártya használat
A Látogató vállalja, hogy minden, a fesztivál területén ellenérték ellenében igénybe vehető, illetve megvásárolható szolgáltatásért és termékért fizet és felelősséget vállal minden vételár és díj kellő időben történő megfizetéséért. 

A Látogató az ellenértéket a Szervező, közreműködői vagy szerződéses partnerei által felkínált fizetési megoldások szerint egyenlítheti ki. 

A RENDEZVÉNY KÉSZPÉNZMENTESEN MŰKÖDIK! Fizetni bankkártyával (chip, paypass, mágnescsík), egyéb NFC-s (pl. óra, telefon) eszközökkel, vagy Festipay kártyával lehet. A Festipay kártya használatával összefüggő tájékoztató ITT érhető el.

8.    Felelősség
A Szervező szavatolja, hogy a Látogató a jogszerűen birtokolt, megfelelő MCC Feszt Pass érvényesítése során kapott karszalaggal be tud lépni a belépővel látogatható programok helyszínére.

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a programokat, a nyújtott szolgáltatásokat szükség és belátása szerint módosítsa, átalakítsa, továbbfejlessze. A Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán.

A Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a programok nagy része szabadtéren, állandó szilárd burkolattal nem rendelkező területen kerül megrendezésre, ott talajegyenetlenségek, szinteltérések előfordulhatnak, ezért az ebből adódó, valamint a helyszín természeti adottságaiból eredő balesetekért a Szervező a felelősségét kizárja. 

A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget a vendéglátó egységek, árusok, szolgáltatók, egyéb közreműködők és partnerek által nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ezeket a Látogató saját felelősségére veszi igénybe, illetve használja. 

A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget azokért a károkért, amelyeket a közreműködők, árusok, vendéglátó egységek, szolgáltatók, egyéb partnerek szolgáltatásuk nyújtásához vagy egyébként a tevékenységük során használt tárgyai a Látogatónak okoznak.
A Szervező – a Szervező által meghatározott nyitvatartási időben az MCC szigeten értékmegőrzőt biztosít, a Látogató itt helyezheti el értékeiket. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Szervezőt nem terheli felelősség az értékmegőrzés igénybevétele nélkül a fesztiválra behozott látogatói tárgyakban bekövetkezett kárért. 

A Látogatót polgári jogi és büntetőjogi felelősség terheli az általa az MCC Feszt egyes programhelyszínein okozott károkért, mind a Szervező, mind harmadik személyek irányába. A Szervező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató jogellenes magatartása okozott.

A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Látogató a jelen ÁSZF-ben és mellékleteiben meghatározottakat nem tartja be vagy veszi figyelembe, illetve, ha a Látogatók a magatartási szabályokat egymással szemben megszegik, egymásnak kárt okoznak vagy egymással szemben bűncselekményt követnek el. 

A Látogató teljes mértékben felelős a hozzátartozó kiskorú személy által vagy házi kedvence által a fesztivál keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Szervező, mind a Szervező közreműködői és szerződéses partnerei, mind a további látogatók, mind egyéb harmadik személyek tekintetében.


9.    Felmondás
A Szervező a jogviszonyt azon programok vonatkozásában, amelyek tekintetében a Látogató MCC Feszt Pass-val vagy karszalaggal rendelkezik, jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Látogató a jelen ÁSZF bármely pontját megszegi. 

Ebben az esetben a Szervező jogosult az MCC Feszt Pass-t/karszalagot érvényteleníteni és a Látogató köteles a MCC Feszt Pass/karszalag ellenében látogatható program helyszínét elhagyni. 


10.    Kép-, videó- és hangfelvétel
A Látogató tudomásul veszi, hogy a Szervező, valamint a Szervezőtől engedéllyel rendelkező szervezői szerződéses partnerek, illetve közreműködők, sajtómunkatársak, más látogatók, illetve egyéb harmadik személyek az MCC Feszt program helyszínein kép-, videó- és hangfelvételt készíthetnek.

Ennek megfelelően a Látogató a fesztiválon történő részvétellel kifejezetten tudomásul veszi, hogy arcát, megjelenését, megnyilvánulásait a fenti személyek rögzíthetik és közölhetik, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető.

Az előbbiekre figyelemmel a Látogató a fesztiválon való részvételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy róla kép-, videó- és hangfelvétel készüljön, továbbá hozzájárul annak közléséhez.

A Látogató tudomásul veszi, hogy a róla készített kép-, videó- és hangfelvétel tekintetében a felvétel készítője korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szervező, és a Szervező engedélyével más személyek korlátozás, és a Látogatónak nyújtandó bárminemű ellenszolgáltatás nélkül jogosultak a felvétel hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára és forgalmazására. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben.

A Látogató jogosult a fesztiválon kép-, videó- és hangfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép-, videó- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy drónfelvételt csak a Szervező előzetes írásbeli beleegyezésével lehet készíteni. 
A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Látogató ezen rendelkezéseket megszegi.


11.    Vis maior
Amennyiben vis maior esemény következményeképpen, amely a Szervező hatókörén kívül esik, a Szervező nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy a Szervező – a jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában – nem tartozik felelősséggel a Látogatóval szemben semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében merült fel.

Vis maior esemény: háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekedési zavar/akadályozás, járvány, hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály.

Amennyiben vis maior esemény miatt a hatályos jogszabályok, valamely hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság határozatára vagy intézkedésére tekintettel a fesztivált nem lehet megtartani vagy lemondásra kerül, vagy a fesztivál egy vagy több napján semmilyen program és szolgáltatás sem elérhető, úgy a Szervező a belépőjegy árát vagy annak időarányos részét visszatéríti az ezen esemény bekövetkezte esetén közzétett tájékoztatójában foglaltak szerint.


12.    Záró rendelkezések
A Szervező kifejezetten fenntartja a programváltoztatás jogát. A Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben ezen változások kapcsán.

A Szervező által szervezett ingyenes programokra, az azokon való részvételre az ingyenességből adódó értelemszerű eltérésekkel jelen ÁSZF és mellékletei megfelelően alkalmazandók.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Ptk. (és a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.
 

 

Mathias Corvinus Collegium 2024. Minden jog fenntartva.